20 avg 2021

Frutek x Froc Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre Frutek x Froc


PRAVILA

1. ČLEN

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Frutek x Froc.« Organizator nagradne igre je Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina. Nagradna igra ni na kakršen koli način sponzorirana ali promovirana s strani družbenega omrežja Instagram/podjetja Facebook, prav tako ni povezana z družbenim omrežjem Instagram/podjetjem Facebook.

2. ČLEN

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja, blagovnih znamk Frutek in Froc. Nagradna igra poteka od 20. 8. 2021 do 30. 8. 2021 do polnoči, nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na uradnem Instagram profilu Frutek Slovenija, ki je dostopna na spletni povezavi: www.instagram.com/frutek.si

3. ČLEN

Nagradni sklad vsebuje:

1x stol za hranjenje Froc v vrednosti 229,00 EUR
5x mesečna zaloga izdelkov Frutek v vrednosti 30,00 EUR

Skupno število nagrad: 6

Skupno število nagrajencev: 6

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve.

4. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uporabniki družbenega omrežja Instagram. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre) ter zaposleni v podjetjih Formitas d.o.o., AM Komunikacije d.o.o. in Rimarket d.o.o. Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade.

5. ČLEN

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za sodelovanje v nagradni igri je treba:

·         slediti Instagram profilu @frutek.si: www.instagram.com/frutek.si

·         slediti Instagram profilu @froc_kids: www.instagram.com/froc_kids/

·         objaviti komentar pod objavo nagradne igre na Instagram profilu @frutek.si

Z objavo svojega komentarja na javno objavo na Instagram profilu Frutek ga udeleženec zavestno daje na voljo javnosti, zato lahko kakršni koli osebni podatki, ki so razvidni iz tega komentarja, izgubijo značaj osebnega podatka v smislu veljavnih predpisov o zaščiti osebnih podatkov in s tem zaščito, ki jo zagotavljajo ti predpisi.

6. ČLEN

Nagrajence določa naključen računalniški žreb v sestavi zaposlenih pri organizatorju. Imena nagrajencev bodo objavljena na Instagram profilu Frutek najpozneje 7 dni po zaključku nagradne igre.

7. ČLEN

Nagrajenci bodo pozvani, naj v roki 3 dni Instagram profilu Frutek pošljejo podatke za dostavo nagrade (ime, priimek, naslov in davčno številko v primeru glavne nagrade). Nagrada bo nato poslana po pošti. Rok za dostavo nagrade je 60 dni od dneva, ko je nagrajenec poslal naslov. Če nagrajenec v roku 3 dni ne dostavi naslova, bo Organizator obdržal nagrado.

8. ČLEN

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo pravila nagradne igre in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da sta v primeru razglasitve njegova ime in priimek javno objavljena na seznamu nagrajencev na Instagram profilu Frutek.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

- se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,

- se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade.

9. ČLEN

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev.

10. ČLEN

Osebni podatki nagrajencev bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili. Po poslani nagradi bodo osebni podatki nagrajenca uničeni. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro in izrecno soglaša, da se lahko objavi njegovo ime in priimek Instagram profilu Frutek.

Če nagrajenec tega podatke ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti info@fructal.si. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator – Fructal d.o.o..Posameznik ima pravico pridobiti naslednje informacije, ki se nanašajo na njegove osebne podatke:

- namen obdelave,

- vrste osebnih podatkov,

- uporabnike ali kategorije uporabnikov,

- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,

- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; - kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Osebni podatki dobitnika se lahko odstopijo tretjim osebam – dostavnim službam, ki bodo dobitnikom nagrad v nagradni igri dostavila nagrade.

11. ČLEN

Dobitek v nagradni igri ali natečaju je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Vrednost glavne nagrade iz te nagradne igre/natečaja  presega 42,00 EUR, zato bo organizator odvedel in plačal akontacijo nagradne igre za nagrajence.

12. ČLEN

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

13. ČLEN

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek uradnega Instagram profila Frutek.

V Ajdovščini, 20. 8. 2021