Pravne informacije

Splošni pogoji uporabe spletišča

Ti Splošni pogoji uporabe spletišča (v nadaljevanju: Pogoji uporabe spletišča) urejajo pravno razmerje med vami in FRUCTAL d.o.o. s sedežem na naslovu Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (v nadaljevanju: FRUCTAL ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.frutek.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče).  

Poleg teh Pogojev uporabe spletišča si oglejte tudi Pravilnik družbe FRUCTAL o varovanju zasebnosti, v katerem sta opredeljena zbiranje in uporaba vaših osebnih podatkov, ter Pravilnik družbe o piškotkih, v katerem so opisani piškotki, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo.  

Z DOSTOPOM DO SPLETIŠČA ALI NJEGOVO UPORABO SE STRINJATE IN ZAVEZUJETE, DA VAS TI POGOJI ZAVEZUJEJO GLEDE VSAKOKRATNE UPORABE SPLETIŠČA. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE DOSTOPAJTE DO SPLETIŠČA IN/ALI GA NE UPORABLJAJTE.  

1. Vsebina Spletišča  

Namen Spletišča je zagotavljati informacije o družbi FRUCTAL ter o storitvah in proizvodih, ki jih FRUCTAL ponuja.   

Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da je po spletu objavljena vsebina točna, ažurna in popolna, so lahko informacije na Spletišču netočne, zastarele ali nepopolne. FRUCTAL zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz objave ali uporabe takih informacij ali je z njo povezana.  

FRUCTAL ne more jamčiti in ne jamči za neoviran dostop do Spletišča in njegovo uporabo ter zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz motene uporabe Spletišča ali nezmožnosti dostopa do njega ali je s takšno moteno uporabo ali nezmožnostjo dostopa povezana.  

Da se zagotovi sprotno posodabljanje Spletišča, si FRUCTAL pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali posodobi vsebino Spletišča. Prav tako si pridržujemo pravico, da začasno ali trajno umaknemo Spletišče in/ali vsem uporabnikom zavrnemo dostop do njega.  

2. Dostop do Spletišča in njegova uporaba 

To Spletišče ima izključno nekomercialen in oseben namen ter/ali namen seznanjanja z družbo FRUCTAL in storitvami, ki jih ponuja, vse to pa izključno v skladu s temi Pogoji uporabe spletišča, Pravilnikom družbe FRUCTAL o varovanju zasebnosti, njenim Pravilnikom o piškotkih in drugimi ustreznimi določbami veljavne zakonodaje.  

Z dostopom do spletišča in njegovo uporabo jamčite, da (i) Spletišča ne uporabljate na način, ki mu škoduje, onemogoča njegovo delovanje, ga preobremenjuje ali slabi njegovo delovanje ali ki vpliva na uporabo katerega koli drugega uporabnika in uživanje pravice v zvezi s Spletiščem ali pravice tretje osebe; (ii) ne poskušate pridobiti nepooblaščenega dostopa do Spletišča; (iii) ne zrcalite in ne okvirjate Spletišča ali katerega njegovega dela na drugem spletišču; (iv) do Spletišča dostopate le prek vmesnika, ki ga zagotavlja FRUCTAL; (v) ne uporabljate programske opreme, namenjene pridobivanju informacij o uporabi Spletišča s strani drugih uporabnikov in za odkrivanje identitete takih uporabnikov; (vi) Spletišča ne uporabljate za namen ali na način, ki ni zakonit ali ki je prepovedan s temi Pogoji uporabe Spletišča.  

3. Uporabniško ustvarjena vsebina 

Izključno ste odgovorni za vsebino, ki jo priskrbite družbi FRUCTAL, kar med drugim vključuje informacije in gradivo, priskrbljeno v obliki vprašanj, odgovorov, poizvedb in komentarjev ali v povezavi z njimi (v nadaljevanju: Uporabniško ustvarjena vsebina). FRUCTAL zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo in izgubo, ki izhaja iz Uporabniško ustvarjene vsebine ali je z njo povezana.  

Strinjate se in zagotavljate, da ste izključno odgovorni za vso vsebino, ki jo priskrbite. FRUCTAL ne nadzoruje Uporabniško ustvarjene vsebine ter ne jamči za njeno točnost, popolnost in kakovost. Družbi FRUCTAL ste dolžni povrniti vsakršno škodo, jo braniti in jo odvezati odgovornosti v zvezi z vsakršnimi odškodninskimi zahtevki in izgubami, ki so posledica vašega zanašanja na Uporabniško ustvarjeno vsebino ali izhajajo iz takega zanašanja.  

O vsaki domnevni kršitvi v zvezi z Uporabniško ustvarjeno vsebino nas lahko obvestite na e-naslov info@frutek.si. Vsako vsebino, ki jo priskrbite, bodo prebrale, uporabljale in zbirale le družba FRUCTAL in osebe, ki jih FRUCTAL pooblasti.  

4. Povezave do spletišč tretjih oseb 

Spletišče lahko za lažje brskanje in izboljšanje uporabniške izkušnje vsebuje povezave do spletišč tretjih oseb. Take povezave ne pomenijo, da družba FRUCTAL podpira, sponzorira ali priporoča tretjo osebo, njeno spletišče ali informacije, navedene na takem spletišču.  

Če uporabite povezavo do spletišča tretje osebe, boste zapustili Spletišče in boste preusmerjeni na spletišče tretje osebe, katerega uporabo urejajo pogoji uporabe in pravilnik o varovanju zasebnosti, ki veljajo za to spletišče. 

FRUCTAL ni odgovoren za nobeno tako spletišče in njegovo vsebino ali informacije, prav tako pa ni odgovoren za dostopnost katerih koli takih spletišč.  

5. Pravice intelektualne lastnine 

Spletišče in vsebina, objavljena na Spletišču, sta intelektualna lastnina družbe FRUCTAL ali njenih dajalcev licenc in se ne smeta uporabljati brez predhodnega izrecnega soglasja družbe FRUCTAL. FRUCTAL, frutek.si, znamke, slike, fotografije, besedila, vključno s celotno vsebino Spletišča, grafika in ikone so intelektualna lastnina družbe FRUCTAL. Vse druge znamke, imena proizvodov in firm ter logotipi so intelektualna lastnina dajalcev licenc zanje. Prepovedano je reproducirati, kopirati, prenašati, razstavljati, prodajati, objavljati, shranjevati, spreminjati in uporabljati vsebino Spletišča v kakršni koli obliki, v celoti ali deloma, za komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe FRUCTAL.  

Logotipi, firme in znamke, objavljeni na Spletišču, so lahko lastniške znamke, ki so v lasti družbe FRUCTAL ali ki jih družba FRUCTAL objavi na Spletišču s soglasjem imetnika pravic intelektualne lastnine. Uporaba takih logotipov, firm in znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe FRUCTAL ali tretje osebe je prepovedana.  

6. Izključitev odgovornosti 

Razen če je v teh Pogojih uporabe spletišča drugače navedeno, FRUCTAL v kar največjem zakonsko dovoljenem obsegu ne jamči in ne zagotavlja, ne izrecno in ne molče, da so informacije na Spletišču in njegova vsebina ter povezave do spletišč tretjih oseb primerne, zanesljive, na voljo, ažurne in točne. Spletišče, informacije na njem, njegova vsebina in grafika so zagotovljeni brez kakršnega koli zagotovila ali pogoja.  

Informacije na spletišču so lahko netočne ali s tipografskimi napakami. FRUCTAL zavrača vsakršno odgovornost za vsakršno škodo ali izgubo, ki izhaja iz nezmožnosti uporabe spletišča, možnosti izgube informacij, izgubljenega dobička, izgube dobrega imena ali ugleda ali je z njo povezana, ter za vsako izgubo, ki izhaja iz telesne poškodbe ali je z njo povezana, in vsako drugo škodo ali izgubo, ki izhaja iz (i) vašega dostopa do Spletišča ali je z njim povezana; (ii) vaše nezmožnosti uporabe Spletišča ali je z njo povezana; (iii) katere koli informacije na Spletišču ali njegove vsebine ali je z njo povezana; (iv) Uporabniško ustvarjene vsebine, ki jo ustvarite vi, ali je z njo povezana. Vse navedene omejitve odgovornosti veljajo ne glede na to, ali gre za pogodbeno odgovornost, zunajpogodbeno odgovornost, malomarnost, objektivno odgovornost ali katero koli drugo obliko odgovornosti.  

7. Zasebnost 

Vsi osebni podatki, ki jih zbere FRUCTAL, se obdelujejo v skladu s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih.  

8. Spremembe teh Pogojev uporabe spletišča 

FRUCTAL si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te Pogoje uporabe spletišča. Vsakokratno spremenjeni Pogoji uporabe spletišča urejajo dostop do Spletišča in njegovo uporabo od trenutka objave na Spletišču. Z dostopom do Spletišča in njegovo uporabo se strinjate in zavezujete, da vas taki spremenjeni Pogoji uporabe spletišča zavezujejo.  

Zadnji datum revizije teh Pogojev uporabe spletišča je naveden v nadaljevanju.  

9. Splošne določbe 

Ti Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, ki sta objavljena na Spletišču, v celoti urejajo razmerje med vami in družbo FRUCTAL glede vaše uporabe Spletišča.  

Pogoje uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih ureja zakonodaja Republike Slovenije, v skladu s katero se tudi razlagajo. Za odločanje o vseh morebitnih sporih, ki so kakor koli povezani s Pogoji uporabe spletišča skupaj s Pravilnikom o varovanju zasebnosti in Pravilnikom o piškotkih, so pristojna sodišča v Novi Gorici ali krajevno pristojno sodišče.  

10. Stik 

Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na info@frutek.si.  

©FRUCTAL (avgust 2022)  

Pravilnik o varovanju zasebnosti

Ta Pravilnik o varovanju zasebnosti skupaj s Pogoji uporabe spletišča in Pravilnikom o piškotkih ureja obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih zbere FRUCTAL d.o.o. s sedežem na naslovu Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (v nadaljevanju: FRUCTAL ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.frutek.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče).  

1. Osebni podatki, zbrani s kontaktnim obrazcem s Spletišča 

1. Zbrani osebni podatki in pravna podlaga za obdelavo 

Ob prejemu sporočila, poslanega prek kontaktnega obrazca s Spletišča, bo FRUCTAL zbral vaše ime, priimek, e-naslov, telefonsko številko in ime podjetja. FRUCTAL bo take podatke zbiral le, če ste ob pošiljanju sporočila prek kontaktnega obrazca privolili v tako zbiranje.   

2. Namen zbiranja osebnih podatkov 

FRUCTAL bo osebne podatke, zbrane s kontaktnim obrazcem s Spletišča, obdeloval le za namene odgovarjanja oziroma odzivanja na vprašanja, komentarje, poizvedbe in/ali sporočila, prejeta prek kontaktnega obrazca,ali naročanja na naše novice in za namen pošiljanja takega odgovora in/ali odziva na vaš e-naslov. Vsi osebni podatki, ki nam jih sporočite, bodo obdelani kot strogo zaupni, obdelale pa jih bodo le osebe, ki so pogodbeno zavezane k varstvu osebnih podatkov.   

Če se pojavi potreba po obdelavi vaših osebnih podatkov za druge namene poleg tistih, ki so razloženi v tem Pravilniku o varovanju zasebnosti, se bomo prej obrnili na vas in vas zaprosili za predhodno pisno privolitev v obdelavo v zvezi s takimi dodatnimi nameni.  

3. Hramba osebnih podatkov 

FRUCTAL bo vaše osebne podatke hranil v skladu z naslednjimi obdobji hrambe:  

 • če se osebni podatki obdelujejo izključno na podlagi vaše izrecne privolitve, do preklica privolitve;  
 • če namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo, preneha in pred tem ne prekličete privolitve, dokler se ne doseže namena, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo;  
 • če je hramba osebnih podatkov bistvena za varovanje interesov družbe FRUCTAL v zvezi z vsebino komunikacije, prejete prek kontaktnega obrazca, do poteka rokov za uveljavitev vaših zahtevkov in zahtevkov družbe FRUCTAL, ki izhajajo iz vašega razmerja z družbo FRUCTAL.    

FRUCTAL bo po takem obdobju izbrisal ali anonimiziral vaše podatke in tako poskrbel, da jih na noben način ni mogoče pripisati vam.   

2. Osebni podatki, ki so zbrani z uporabo piškotkov 

Z namestitvijo majhnih besedilnih datotek ali piškotkov v vašo elektronsko napravo FRUCTAL zbira podatke o vašem IP-naslovu, vaših obiskih Spletišča, času, porabljenem na različnih podspletiščih Spletišča, skupnem času, porabljenem na Spletišču, in premikanju po Spletišču. Osebni podatki, zbrani z namestitvijo nujno potrebnih piškotkov, bistvenih za delovanje Spletišča, se zbirajo samodejno za namen omogočanja dostopa do Spletišča. Drugi osebni podatki, zbrani z namestitvijo drugih piškotkov, ki niso nujno potrebni, se zbirajo izključno na podlagi vaše privolitve.   

Osebni podatki, ki jih FRUCTAL zbere z namestitvijo piškotkov v vašo elektronsko napravo, namen takega zbiranja, osebe, ki imajo dostop do takih osebnih podatkov, in obdobja hrambe osebnih podatkov, zbranih s piškotki, so opisani v Pravilniku o piškotkih.  

3. Vaše pravice glede zbranih osebnih podatkov 

Za zagotovitev pregledne in zakonite obdelave osebnih podatkov ter za zavarovanje zasebnosti ima vsak pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, pravico zahtevati njihov popravek, pravico zahtevati njihov izbris, pravico zahtevati omejitev njihove obdelave, preklicati privolitev v njihovo obdelavo, pravico do njihove prenosljivosti in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Spodaj so vse pravice podrobno opisane.   

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic pišite na info@frutek.si. FRUCTAL si pridržuje pravico do preverjanja vaše identitete pred kakršno koli obravnavo vaše zahteve.  

a. Pravica dostopa do osebnih podatkov 

Kadar koli lahko zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Če jih, lahko zahtevate dodatne informacije o namenih obdelave, zadevnih vrstah osebnih podatkov, osebah, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obdobjih hrambe ali merilih, uporabljenih za določitev takega obdobja, obstoju pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravice do ugovora njihovi obdelavi, pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, viru osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso zbrani od vas, in obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev.   

b. Pravica do popravka osebnih podatkov 

Če so osebni podatki, ki jih obdeluje FRUCTAL, nepopolni ali netočni, lahko zahtevate popravek takih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja.  

c. Pravica do izbrisa osebnih podatkov 

Zahtevate lahko, da FRUCTAL v celoti izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje, če:  

 • ti niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani;  
 • ste preklicali privolitev v obdelavo osebnih podatkov in pravna podlaga ne obstaja več;  
 • ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov in so vsi pogoji, določeni v veljavni zakonodaji, izpolnjeni;  
 • je FRUCTAL nezakonito obdeloval osebne podatke; ali  
 • morajo biti osebni podatki izbrisani za izpolnitev pravne obveznosti družbe FRUCTAL.    

d. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov 

Obdelavo osebnih podatkov lahko omejite, če:  

 • so obdelovani osebni podatki netočni in se nanašajo na obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri njihovo točnost;  
 • je obdelava osebnih podatkov nezakonita; ali  
 • FRUCTAL osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.    

e. Pravica do preklica privolitve 

Kadar koli lahko prekličete privolitev, dano v skladu z 2. in/ali 3. razdelkom tega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem.   

f. Pravica do prenosljivosti podatkov 

Kadar koli lahko zahtevate prejem osebnih podatkov, ki jih obdeluje FRUCTAL, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke lahko kadar koli posredujete drugemu upravljavcu ali zahtevate, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.  

g. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu 

Če menite, da FRUCTAL vaše osebne podatke obdeluje v nasprotju z ustreznimi določbami veljavne zakonodaje, lahko pri Informacijski pooblaščenki (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonska številka: 012309730, spletišče: www.ip-rs.si) vložite pritožbo.   

4. E-novice 

Občasno lahko tistim, ki ste naročeni na novice, pošljemo e-novice (v nadaljevanju: Novice). Pri vseh Novicah, ki jih pošljemo, je jasno označeno, da smo mi njihov vir. Naročnino na Novice lahko kadar koli prekličete prek povezave, navedene v Novicah, ali tako, da nam pišete na info@frutek.si.  

5. Uporaba Adobe Fonts 

Spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih zagotavlja Adobe.  

Ponudnik je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ZDA (Adobe). 

Ko prikličete stran, vaš brskalnik naloži zahtevane spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, da pravilno prikaže besedila in pisave. Če želite to narediti, se mora brskalnik, ki ga uporabljate, povezati s strežniki Adobe. 

S tem bo Adobe dobil obvestilo, da je bilo naše spletno mesto dostopno prek vašega naslova IP. Uporaba Adobe Fonts je v interesu enotne in privlačne predstavitve naših spletnih storitev. Če vaš brskalnik ne podpira spletnih pisav, bo vaš računalnik uporabljal privzeto pisavo. 

Za več informacij o pisavah Adobe obiščite https://fonts.adobe.com/ in pravilnik o zasebnosti Adobe na https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html 

6. Spremembe Pravilnika o varovanju zasebnosti 

FRUCTAL si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta Pravilnik o varovanju zasebnosti. Spremenjen Pravilnik o varovanju zasebnosti velja od objave na Spletišču ter ureja nadaljnjo obdelavo zbranih osebnih podatkov in obdelavo osebnih podatkov, zbranih po uveljavitvi spremenjenega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Svetujemo vam, da preberete trenutno različico tega Pravilnika o varovanju zasebnosti in se seznanite z njegovimi morebitnimi spremembami ali dopolnitvami, preden nam sporočite kakršne koli osebne podatke.  

FRUCTAL vas bo pred uveljavitvijo sprememb obvestil o vsaki bistveni spremembi tega Pravilnika o varovanju zasebnosti (kot so spremembe namenov obdelave ali vrst zbranih osebnih podatkov). Ob tem vas lahko zaprosimo za privolitev v obdelavo osebnih podatkov v skladu s spremenjenim Pravilnikom o varovanju zasebnosti.  

Zadnji datum revizije tega Pravilnika o varovanju zasebnosti je naveden v nadaljevanju.   

7. Vprašanja in zahteve 

Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve, nam pišite na info@frutek.si.   

©FRUCTAL (avgust 2022)  

Pravilnik o piškotkih 

Ta Pravilnik o piškotkih skupaj s Pogoji uporabe spletišča in Pravilnikom o varovanju zasebnosti ureja uporabo piškotkov družbe FRUCTAL d.o.o. s sedežem na naslovu Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (v nadaljevanju: FRUCTAL ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) v zvezi z dostopom do Spletišča in njegovo uporabo.  

V skladu s predpisi EU FRUCTAL uporablja piškotke na spletišču na naslovu www.frutek.si in na drugih podspletiščih (v nadaljevanju: Spletišče), da zagotovi boljšo uporabniško izkušnjo, varnost in nemoteno delovanje spletnega portala ter spremlja statistične podatke o obiskih spletišča. Obvezne piškotke, ki so nujni za delovanje spletišča brez težav, shranjujemo, vam pa dajemo možnost glede drugih vrst piškotkov.  

Kaj so piškotki? 

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih večina spletišč shranjuje v naprave, ki omogočajo uporabnikom dostop do interneta, namenjeni pa so identifikaciji teh naprav. Nad shranjevanjem piškotkov ima popoln nadzor brskalnik, ki ga ima uporabnik, saj lahko omeji ali onemogoči shranjevanje piškotkov.  

FRUCTAL uporablja tri skupine piškotkov: 

1. skupina: ti piškotki so potrebni za pravilno delovanje spletišča. Namestijo se, ko se prijavite v portal za stranke ali se klikom na povezavo povežete s katerim koli spletiščem, ki se odpre. Po splošni uredbi o varstvu podatkov za te piškotke ne potrebujemo vaše privolitve;  

2. skupina: ti piškotki se uporabljajo za analizo obiskov našega spletišča. Podatki se zajemajo anonimno. Ta skupina piškotkov se samodejno prenese, po splošni uredbi o varstvu podatkov pa zanje ne potrebujemo vaše privolitve;  

3. skupina: ti piškotki so za trženjske namene, uporabljajo pa se za spremljanje uporabnikov, ko obiskujejo različna spletišča. Zasnovani so za prikaz primernih in vključevalnih oglasov posameznemu uporabniku ter za preprečevanje oglasov, ki jih je uporabnik že videl. Ti podatki se zbirajo v neosebni obliki.  

Če se strinjate z namestitvijo vseh piškotkov, kliknite »Strinjam se«. Izbiro lahko kadar koli spremenite.  

Zakaj so potrebni piškotki? 

So ključni za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. S piškotki je interakcija med spletnim uporabnikom in spletiščem hitrejša in preprostejša. Z njimi si spletišče zapomni želje in izkušnje uporabnika, kar prihrani čas ter omogoča učinkovitejše in prijaznejše brskanje po spletiščih.  

V nadaljevanju je podanih nekaj konkretnih primerov piškotkov:  

 • za izboljšanje uporabniške izkušnje s spletiščem in prikaz vsebine obiskovalcem, ki temelji na njihovih preteklih obiskih;  
 • za shranitev izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudb ter pri njihovi primerjavi;  
 • za ohranitev prijave v dele spletišč, ki zahtevajo prijavo;  
 • za identifikacijo naprave (računalnika, tabličnega računalnika, mobilnega telefona) in prilagoditev prikazane vsebine vaši napravi;  
 • za spremljanje obiska, preverjanje uspešnosti posredovanja vsebine in ustreznosti oglasov ter nenehne izboljšave spletnih strani;  
 • nekateri piškotki so nujni za delovanje nekaterih storitev (npr. elektronska registracija izbranih paketov in druge oblike e-trgovine).  

Katere vrste piškotkov uporabljamo? 

V spodnji preglednici so navedeni vrste piškotkov, ki jih uporablja Spletišče, namen, za katerega se različni piškotki uporabljajo, njihov izdajatelj in obdobje hrambe osebnih podatkov, zbranih z uporabo konkretne vrste piškotkov:  

 

Ime piškotka 

Namen piškotka

Trajanje piškotka

Upravljalec

Tip piškotka

NID, SID, SSID, APISID

Uporablja za predvajanje videoposnetkov YouTube, ki so vdelani na spletno mesto.

 

6 mesecev Google Obvezni
AEC

Zagotovite, da zahteve znotraj seje brskanja poda uporabnik in ne druga spletna mesta

 

Na sejo Google Obvezni
JSESSIONID

Piškotek, ki ga generirajo uporabniki  in se uporabljajo za upravljanje sej v spletnih aplikacijah J2EE za protokol HTTP.

 

30 minut J2EE - Java Obvezni
analytic_consent

Omogočajo ogled zbirnih informacij o uporabi spletne strani v poročilih Google Analytics.

 

1 leto Google Obvezni
analytic_consentNoPopUp

Omogočajo ogled zbirnih informacij o uporabi spletne strani v poročilih Google Analytics.

 

2 leto Google Obvezni
UMB-XSRF-V

Omogoča pravilno delovanje spletne strani v Umbraco sistemu.

 

Na sejo Umbraco Obvezni
UMB_MCULTURE

Omogoča pravilno delovanje spletne strani v Umbraco sistemu.

 

Na sejo Umbraco Obvezni
__RequestVerificationToken

Omogoča preprečevanje zlorabe ter varno oddajo obrazcev.

 

Na sejo Umbraco Obvezni
UMB_UCONTEXT_C

Omogoča pravilno delovanje spletne strani v Umbraco sistemu.

 

Na sejo Umbraco Obvezni
UMB-XSRF-TOKEN

Omogoča pravilno delovanje spletne strani v Umbraco sistemu.

 

Na sejo Umbraco Obvezni
ga

Registrira enolični ID, ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno mesto. Statistika ogledov spletne strani.

 

2 leti Google Analitični
_gat_UA-99579246-1

Piškotek uporablja Google Analytics za zmanjšanje stopnje zahtev (del analitike).

 

1 dan Google Analitični
_ga_8LK60PF5G6

Piškotek uporablja Google Analytics za zmanjšanje stopnje zahtev (del analitike).

 

1 dan Google Analitični
_gid

Piškotek Google Analytics, ki razločuje med obiskovalci spletne strani (statistika).

 

1 dan Google Analitični
__Secure-3PSIDCC

Uporablja se za ustvarjanje uporabniškega profila in prikaz ustreznih in prilagojenih Google Ads uporabniku.

 

2 leti Google Analitični
__Secure-1PSIDCC

Uporablja se za ustvarjanje uporabniškega profila in prikaz ustreznih in prilagojenih Google Ads uporabniku.

 

2 leti Google Analitični
1P_JAR

Omogočajo prikaz zbirnih podatkov o uporabi spletne strani v poročilih orodja Google Analytics.

 

1 mesec Google Analitični
SEARCH_SAMESITE

Ta piškotek se uporablja za pravilno pošiljanje podatkov Googlu.

 

5 mesecev Google Analitični
HSID

Piškotek nastavi DoubleClick (ki je v lasti Googla), da ustvari profil zanimanja obiskovalca spletnega mesta in prikaže ustrezne oglase na drugih spletnih mestih.

 

1 leto Google Marketing
__Secure-ENID

Za zaščito digitalno podpisanih in šifriranih podatkov iz edinstvenega Google ID-ja in shranjevanje najnovejšega časa prijave, ki ga Google uporablja za identifikacijo obiskovalcev.

 

1 leto Google Marketing
__Secure-3PAPISID

Uporablja se za ustvarjanje uporabniškega profila in prikaz ustreznih in prilagojenih Google Ads uporabniku.

 

2 leti Google Marketing
SAPISID

Google Ads optimizacija

 

1 leto Google Marketing
rur, shbts, sessionid, shbid, ds_user_id, csrftoken, datr, ig_did, mid, dpr

Uporabljajo se za prikazovanje in analitiko vtičnika na spletni strani.

 

2 leti Instagram Marketing
SIDCC

Varnostni piškotek za zaščito uporabnikovih podatkov pred nepooblaščenim dostopom.

 

1 leto Google Marketing
OTZ

Piškotek, ki ga uporablja Google Analytics in zagotavlja skupno analizo obiskovalcev spletne strani.

 

1 mesec Google Marketing

 

Zavrnitev uporabe piškotkov 

Uporabo piškotkov, ki niso nujno potrebni za delovanje Spletišča, lahko kadar koli zavrnete v nastavitvah piškotkov, ki so na voljo na Spletišču, ali v nastavitvah piškotkov, ki so na voljo v vašem brskalniku. Če zavrnete uporabo nekaterih ali vseh piškotkov, ki niso nujno potrebni za delovanje Spletišča, se lahko učinkovitost delovanja Spletišča zmanjša, lahko pa pride tudi do izbrisa vaših izbranih nastavitev in želja.  

Nastavitve piškotkov, ki so na voljo na Spletišču, lahko upravljate v pojavni vrstici na dnu spletišča.  

Namesto tega lahko uporabo piškotkov, ki niso nujno potrebni za delovanje Spletišča, upravljate v nastavitvah piškotkov v svojem brskalniku v skladu z naslednjimi navodili:  

Spremembe tega Pravilnika o piškotkih 

FRUCTAL si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta Pravilnik o piškotkih. Spremenjeni Pravilnik o piškotkih ureja uporabo piškotkov od trenutka objave na Spletišču.   

Stik 

Če imate kakršna koli vprašanja, nam pišite na info@frutek.si.  

 

©FRUCTAL (avgust 2022)