Uslovi koriščenja

Opšti uslovi korišćenja internet stranice

Ovi Opšti uslovi korišćenja internet stranice (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja internet stranice) uređuju pravni odnos između vas i kompanije FRUCTAL d.o.o. sa sedištem na adresi Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (u daljem tekstu: FRUCTAL ili lice imenovano glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim zamenicama) u vezi sa vašim korišćenjem internet stranice na adresi www.frutek.si i bilo koje druge podstranice (u daljem tekstu: Internet stranica). 

Pored ovih Uslova korišćenja internet stranice pogledajte i Pravilnik kompanije FRUCTAL o zaštiti privatnosti, u kome je definisano prikupljanje i korišćenje vaših podataka o ličnosti, kao i Pravilnik društva o kolačićima, u kome su opisani kolačići koje koristimo i svrhe u koje ih koristimo. 

PRISTUPOM INTERNET STRANICI ILI NJENIM KORIŠĆENJEM SAGLASNI STE I OBAVEZUJETE SE DA VAS OVI USLOVI OBAVEZUJU U POGLEDU SVAKE UPOTREBE INTERNET STRANICE. AKO NISTE SAGLASNI S OVIM USLOVIMA, NEMOJTE PRISTUPATI INTERNET STRANICI I/ILI NEMOJTE JE KORISTITI. 

 1. Sadržaj Internet stranice

Svrha internet stranice je obezbediti informacije o društvu FRUCTAL i o uslugama i proizvodima koje FRUCTAL pruža.  

Iako se zalažemo za to da obezbedimo da je na internet stranici objavljeni sadržaj tačan, ažuran i potpun, informacije na Internet stranici mogu biti netačne, zastarele ili nepotpune. FRUCTAL se odriče bilo kakve odgovornosti za svaku štetu i gubitak koji proističe iz objave ili korišćenja takvih informacija ili je s njima povezan. 

FRUCTAL ne može da garantuje i ne garantuje nesmetani pristup Internet stranici i odriče se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu i gubitak koji proističe iz prekinutog korišćenja ili u vezi sa prekinutim korišćenjem Internet stranice ili nemogućnošću pristupanja. 

Da bi se obezbedilo redovno ažuriranje Internet stranice, FRUCTAL zadržava pravo da izmeni i/ili ažurira sadržaj Internet stranice u bilo kom trenutku. Takođe, zadržavamo pravo da privremeno ili trajno uklonimo Internet stranicu i/ili uskratimo pristup svim korisnicima. 

 1. Pristup Internet stranici i njeno korišćenje

Ova Internet stranica služi isključivo u nekomercijalne i lične svrhe i/ili svrhe upoznavanja s kompanijom FRUCTAL i uslugama koje pruža, a sve to isključivo u skladu s ovim Uslovima korišćenja Internet stranice, Pravilnikom kompanije FRUCTAL o zaštiti privatnosti, njenim Pravilnikom o kolačićima i drugim odgovarajućim odredbama važećeg zakonodavstva. 

Pristupom internet stranici i njenom upotrebom garantujete da (i) Internet stranicu ne koristite na način koji joj nanosi štetu, sprečava njeno funkcionisanje, preopterećuje je ili slabi njen rad ili utiče na korišćenje bilo kog drugog korisnika i ostvarivanje prava u vezi s Internet stranicom ili pravima trećeg lica; (ii) ne pokušavajte da neovlašćeno pristupite Internet stranici; (iii) nemojte preslikavati ili uokviriti Internet stranicu ili bilo koji njen deo na drugoj internet stranici; (iv) Internet stranici pristupate samo preko interfejsa koji obezbeđuje FRUCTAL; (v) ne koristite softver namenjen sticanju informacija o korišćenju Internet stranice od strane drugih korisnika i za otkrivanje identiteta takvih korisnika; (vi) Internet stranicu ne koristite u cilju ili na način koji nije zakonit ili koji je zabranjen ovim Uslovima korišćenja Internet stranice. 

 1. Korisnički generisani sadržaj

Isključivo ste odgovorni za sadržaj koji pribavljate kompaniji FRUCTAL, što između ostalog uključuje informacije i materijal pribavljen u formi pitanja, odgovora, istraživanja i komentara ili u vezi s njima (u daljem tekstu: Korisnički generisani sadržaj). FRUCTAL se odriče bilo kakve odgovornosti za svaku štetu i gubitak koji proističe iz Korisnički generisanog sadržaja ili je s njim povezan. 

Saglasni ste i garantujete da ste isključivo odgovorni za sav sadržaj koji pribavljate. FRUCTAL ne kontroliše Korisnički generisani sadržaj i ne garantuje za njihovu tačnost, potpunost i kvalitet. Kompaniji FRUCTAL  dužni ste da nadoknadite svu štetu, branite i razrešite je odgovornosti u vezi sa svim odštetnim zahtevima i gubicima koji su posledica vašeg oslanjanja na Korisnički generisani sadržaj ili proističu iz takvog oslanjanja. 

O bilo kakvom navodnom kršenju Korisnički generisanog sadržaja možete nas obavestiti na e-adresu info@frutek.si. Svaki sadržaj koji sebi pribavite pročitaće, koristiće i prikupiće samo kompanija FRUCTAL i lica koja FRUCTAL ovlasti. 

 1. Linkovi do internet stranica trećih lica

Internet stranica može da sadrži veze ka internet stranicama trećih lica da bi se olakšalo pregledanje i poboljšalo korisničko iskustvo. Ovakvi linkovi ne znače da kompanija FRUCTAL podržava, sponzoriše ili preporučuje treće lice, njegovu internet stranicu ili informacije navedene na takvoj internet stranici. 

Ako koristite link ka internet stranici trećeg lica, napustićete Internet stranicu i bićete preusmereni na internet stranicu trećeg lica, čije je korišćenje regulisano uslovima korišćenja i politikom privatnosti koja se primenjuje za tu internet stranicu. 

FRUCTAL nije odgovoran ni za jednu takvu internet stranicu i njen sadržaj ili informacije, ali takođe nije odgovoran ni za dostupnost bilo kojih takvih stranica. 

 1. Prava intelektualne svojine

Internet stranica i sadržaj objavljen na Internet stranici jesu intelektualna svojina kompanije FRUCTAL ili njenih davalaca licenci i ne smeju se koristiti bez prethodne izričite saglasnosti kompanije FRUCTAL. FRUCTAL, frutek.si, znaci, slike, fotografije, tekstovi, uključujući ceo sadržaj Internet stranice, grafike i ikone predstavljaju intelektualno vlasništvo kompanije FRUCTAL. Svi ostali znaci, nazivi proizvoda i kompanija i logotipi su intelektualna svojina njihovih davaoca licence. Zabranjeno je reprodukovati, kopirati, prenositi, prikazivati, prodavati, objavljivati, čuvati, menjati i koristiti sadržaj internet stranice u bilo kom obliku, u celini ili delimično, u komercijalne svrhe bez prethodne pismene dozvole kompanije FRUCTAL. 

Logotipi, firme i brendovi objavljeni na Internet stranici mogu biti vlasničke marke koje su u vlasništvu kompanije FRUCTAL ili koje kompanija FRUCTAL objavljuje na Internet stranici uz saglasnost vlasnika prava intelektualne svojine. Korišćenje takvih logotipa, firmi i marki bez prethodne pismene dozvole kompanije FRUCTAL ili trećeg lica je zabranjeno. 

 1. Isključenje odgovornosti

Osim ako u ovim Uslovima korišćenja Internet stranice nije navedeno drugačije, FRUCTAL u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom ne garantuje, bilo izričito ili prećutno, da su informacije na Internet stranici i njen sadržaj, kao i linkovi do internet stranica trećih lica primerni, pouzdani, na raspolaganju, ažurni i tačni. Internet stranica, informacije na njoj, njen sadržaj i grafika se pružaju bez ikakvih garancija ili uslova. 

Informacije na internet stranici mogu biti netačne ili mogu sadržati štamparske greške. FRUCTAL se odriče bilo kakve odgovornosti za svaku štetu ili gubitak koji proističe iz nemogućnosti korišćenja internet stranice, mogućnosti gubitka informacija, izgubljenog profita, gubitka dobrog imena ili ugleda ili je s njim povezan, kao i za svaki gubitak koji proističe iz fizičkog oštećenja ili je s njim povezan, i svake druge štete ili gubitka koji proističe iz (i) vašeg pristupa Internet stranici ili je s njim povezan; (ii) vaše nemogućnosti korišćenja Internet stranice ili je s njom povezan; (iii) bilo koje informacije na Internet stranici ili njenog sadržaja ili je s njim povezan; (iv) Korisnički generisan sadržaj koji kreirate vi, ili je s njim povezan. Sva navedena ograničenja odgovornosti važe bez obzira na to da li se radi o ugovornoj odgovornosti, vanugovornoj odgovornosti, nemaru, objektivnoj odgovornosti ili bilo kom drugom obliku odgovornosti. 

 1. Privatnost

Svi lični podaci koje prikupi FRUCTAL obrađuju se u skladu s Pravilnikom o zaštiti privatnosti i Pravilnikom o kolačićima

 1. Izmene ovih Uslova korišćenja Internet stranice

FRUCTAL  zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ove Uslove korišćenja internet stranice. Uslovi korišćenja internet stranice, koji se stalno menjaju, regulišu pristup internet stranici i njeno korišćenje od trenutka objavljivanja na internet stranici. Pristupom Internet stranici i njenim korišćenjem saglasni ste i obavezujete se da vas obavezuju ovakvi izmenjeni Uslovi korišćenja internet stranice. 

Poslednji datum revizije ovih Uslova korišćenja internet stranice je naveden u daljem tekstu. 

 1. Opšte odredbe

Ovi Uslovi korišćenja internet stranice zajedno s Pravilnikom o zaštiti privatnosti i Pravilnikom o kolačićima, koji su objavljeni na Internet stranici, u celosti uređuju odnos između vas i kompanije FRUCTAL u pogledu vašeg korišćenja Internet stranice. 

Uslovi korišćenja internet stranice, zajedno s Politikom privatnosti i Politikom o kolačićima, regulisani su zakonodavstvom Republike Slovenije, u skladu sa kojim se i tumače. O svim eventualnim sporovima koji su na bilo koji način u vezi s Uslovima korišćenja sajta, zajedno s Politikom privatnosti i Politikom kolačića, nadležni su sudovi u Novoj Gorici ili mesno nadležni sud. 

 1. Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite nam na info@frutek.si

©FRUCTAL (avgust 2022) 

Pravilnik o zaštiti privatnosti

Ova Politika privatnosti, zajedno sa Uslovima korišćenja internet stranice i Politikom o kolačićima, uređuje obradu vaših podataka o ličnosti koje prikuplja FRUCTAL d.o.o. sa sedištem na adresi Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (u daljem tekstu: FRUCTAL ili lice imenovano glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim zamenicama) u vezi sa vašim korišćenjem internet stranice na adresi www.frutek.si i bilo koje druge podstranice (u daljem tekstu: Internet stranica). 

 1. Podaci o ličnosti prikupljeni putem obrasca za kontakt s Internet stranice

Prikupljeni podaci o ličnosti i pravna osnova za obradu

Prilikom prijema poruke poslate putem obrasca za kontakt s Internet stranice,  FRUCTAL će prikupiti vaše ime, prezime, e-adresu, telefonski broj i ime kompanije. FRUCTAL će takve podatke prikupiti samo ako ste prilikom slanja poruke putem obrasca za kontakt pristali na takvo prikupljanje. 

Svrha prikupljanja podataka o ličnosti

FRUCTAL će podatke o ličnosti, prikupljene putem obrasca za kontakt, obrađivati samo u cilju odgovaranja odnosno reagovanja na pitanja, komentare, ispitivanja i/ili poruke primljene preko obrasca za kontakt, ili pretplatom na naše novosti i u cilju slanja takvog odgovora i/ili reakcije na vašu e-adresu. Svi lični podaci koje nam dostavite tretiraće se kao strogo poverljivi i obrađivaće ih samo lica koja su ugovorom obavezna da štite lične podatke. 

Ako postoji potreba za obradom vaših podataka o ličnosti u svrhe koje nisu objašnjene u ovoj Politici privatnosti, prvo ćemo s vama kontaktirati i zatražiti od vas prethodnu pismenu saglasnost za obradu u takve dodatne svrhe. 

Čuvanje podataka o ličnosti

FRUCTAL će vaše lične podatke čuvati u skladu sa sledećim periodima čuvanja: 

ako se lični podaci obrađuju isključivo na osnovu vaše izričite saglasnosti do poništenja saglasnosti;

ako svrha u koju se vaši podaci o ličnosti obrađuju prestaje i pre toga ne poništite saglasnost, dok god se ne postigne cilj zbog koga se vaši podaci o ličnosti obrađuju;

ako je čuvanje podataka o ličnosti od suštinskog značaja za zaštitu interesa kompanije FRUCTALu vezi sa sadržajem komunikacije dobijene preko obrasca za kontakt, do isteka rokova za ostvarivanje vaših zahteva i zahteva kompanijFRUCTAL, koji proističu iz vašeg odnosa s kompanijom  FRUCTAL

FRUCTAL će nakon tog perioda izbrisati ili anonimizovati vaše podatke i tako se pobrinuti da ni na koji način ne bude moguće pripisati ih vama. 

 1. Podaci o ličnosti koji su prikupljeni korišćenjem kolačića

Instaliranjem malih tekstualnih datoteka ili kolačića na vaš elektronski uređaj, FRUCTAL će prikupljati podatke o vašoj IP-adresi, vašim posetama Internet stranici, vremenu provedenom na različitim podstranicama Internet stranice, ukupnom vremenu provedenom na Internet stranici i kretanju po Internet stranici. Podaci o ličnosti, prikupljeni instaliranjem neophodnih kolačića bitnih za funkcionisanje Internet stranice, automatski se prikupljaju u cilju sprečavanja pristupa Internet stranici. Ostali lični podaci prikupljeni instaliranjem drugih kolačića, koji nisu neophodni, prikupljaju se isključivo na osnovu vašeg pristanka. 

Podaci o ličnosti koje FRUCTAL prikuplja instaliranjem kolačića na vaš elektronski uređaj, svrha takvog prikupljanja, lica koja imaju pristup takvim ličnim podacima i period čuvanja takvih podataka o ličnosti prikupljenih pomoću kolačića, opisani su u Pravilniku o kolačićima

 1. Vaša prava u pogledu prikupljenih podataka o ličnosti

U cilju transparentne i zakonite obrade podataka o ličnosti i zaštite privatnosti, svako ima pravo na pristup svojim podacima o ličnosti, pravo da zahteva njihovu ispravku, pravo da zahteva njihovo brisanje, pravo da zahteva ograničenje njihove obrade, pravo da opozove saglasnost za njihovu obradu, pravo na njihovu prenosivost i pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu. Sva prava su detaljno opisana niže. 

Da biste ostvarili gore navedena prava, pišite na info@frutek.si. FRUCTAL zadržava pravo da potvrdi vaš identitet pre bilo kakve obrade vašeg zahteva. 

Pravo pristupa podacima o ličnosti

U bilo kom trenutku možete zatražiti potvrdu da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ako ih obrađujemo, možete zatražiti dodatne informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti o kojima se radi, licima koja obrađuju vaše podatke o ličnosti, periodima čuvanja ili kriterijumima koji se koriste za određivanje tog perioda, postojanju prava na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničenja njihove obrade, pravo na prigovor na njihovu obradu, pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu, izvor podataka o ličnosti kada se lični podaci ne prikupljaju od vas i postojanje automatizovanog donošenja odluke. 

Pravo na ispravku podataka o ličnosti

Ako su podaci o ličnosti koje obrađuje FRUCTAL, nepotpuni ili netačni, možete tražiti ispravku takvih podataka o ličnosti bez bespotrebnog odlaganja. 

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Možete da tražite da FRUCTAL izbriše u potpunosti vaše podatke o ličnosti, koje obrađuje ako: 

 • oni više nisu potrebni u vezi sa svrhom za koju su bili prikupljeni;
 • opozvali ste pristanak za obradu podataka o ličnosti i pravna osnova više ne postoji;
 • imali ste prigovor u vezi sa obradom podataka o ličnosti i svi uslovi navedeni u važećem zakonodavstvu su ispunjeni;
 • FRUCTAL je nezakonito obradio podatke o ličnosti; ili
 • podaci o ličnosti moraju da budu izbrisani zbog ispunjavanja pravne obaveze kompanije FRUCTAL.

Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti

Obradu podataka o ličnosti možete da ograničite ako: 

 • obrađeni podaci o ličnosti su netačni i odnose se na period koji administratoru omogućava da proveri njihovu tačnost;
 • obrada podataka o ličnosti je nezakonita; ili
 • kompaniji FRUCTALnisu više potrebni podaci o ličnosti u cilju obrade, već su pojedincu na koga se odnose podaci o ličnosti potrebni za ostvarivanje, sprovođenje, izvođenje ili odbranu pravnih zahteva. 

Pravo na povlačenje saglasnosti

U bilo kom trenutku možete povući saglasnost datu u skladu sa odeljkom 2. i/ili odeljkom 3. ovog Pravilnika o zaštiti privatnosti. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre povlačenja. 

Pravo na prenosivost podataka

U bilo kom trenutku možete zatražiti da dobijete podatke o ličnosti koje FRUCTAL obrađuje u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. U svakom trenutku možete preneti lične podatke dobijene na ovaj način drugom administratoru ili zatražiti da se lični podaci prenesu direktno drugom administratoru. 

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Ako smatrate da FRUCTAL vaše podatke o ličnosti obrađuje u suprotnosti s odgovarajućim odredbama važećeg zakonodavstva, možete kod Poverenika za informacije (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonski broj: 012309730, veb-stranica: www.ip-rs.si) uložiti žalbu. 

 1. E-novosti

Povremeno možemo onima koji su pretplaćeni na novosti poslati e-novosti (u daljem tekstu: Novosti). U svim Novostima koje šaljemo jasno je označeno da smo mi njihov izvor. Pretplatu na Novosti u svakom trenutku možete opozvati preko linka navedenog u Novostima ili tako da nam pišete na info@frutek.si

 1. Korišćenje Adobe Fonts

Internet stranica koristi takozvane veb-fontove koje obezbeđuje Adobe.

Ponuđač je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SAD (Adobe).

Kada prizovete stranicu, vaš pretraživač učitava potrebne veb-fontove u keš pretraživača da bi ispravno prikazao tekstove i fontove. Da biste to uradili, pretraživač koji koristite mora da se poveže s Adobe serverima.

Na taj način će biti obavešten Adobe da je našoj veb-stranici pristupljeno preko vaše IP adrese. Korišćenje Adobe Fontova je u interesu jednoobrazne i atraktivne prezentacije naših onlajn usluga. Ako vaš pretraživač ne podržava veb-fontove, računar će koristiti podrazumevani font.

Da biste dobili više informacija o fontovima Adobe, posetite https://fonts.adobe.com/ i pravilnik o privatnosti Adobe na https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html

 1. Izmene Pravilnika o zaštiti privatnosti

FRUCTAL zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ovaj Pravilnik o zaštiti privatnosti. Revidirani Pravilnik o zaštiti privatnosti primenjuje se od dana objavljivanja na Internet stranici i uređuje dalju obradu prikupljenih podataka o ličnosti i obradu podataka o ličnosti prikupljenih nakon primene revidiranog Pravilnika o zaštiti privatnosti. Savetujemo vam da pročitate aktuelnu verziju ovog Pravilnika o zaštiti privatnosti i da se upoznate sa svim izmenama ili dopunama pre nego što nam date bilo kakve podatke o ličnosti. 

FRUCTAL će vas obavestiti o svim materijalnim promenama ove Politike privatnosti (kao što su promene u svrhu obrade ili vrste prikupljenih podataka o ličnosti) pre nego što promene stupe na snagu. Istovremeno, možemo od vas tražiti saglasnost za obradu podataka o ličnosti u skladu sa revidiranim Pravilnikom o zaštiti privatnosti. 

Poslednji datum revizije ovog Pravilnika o zaštiti privatnosti je naveden u daljem tekstu. 

 1. Pitanja i zahtevi

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahteve, pišite nam na info@frutek.si. 

©FRUCTAL (avgust 2022) 

Pravilnik o kolačićima

Ovaj Pravilnik o kolačićima zajedno s Uslovima korišćenja internet stranice i Pravilnikom o zaštiti privatnosti uređuje korišćenje kolačića od strane kompanije FRUCTAL d.o.o. sa sedištem na adresi Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (u daljem tekstu: FRUCTAL ili lice na koje se pozivaju glagoli 1. lica množine i odgovarajuće zamenice) u vezi sa pristupom i korišćenjem Internet stranice. 

U skladu s propisima EU, FRUCTAL koristi kolačiće na internet stranici www.frutek.si i na drugim podsajtovima (u daljem tekstu: Internet stranice), da bi obezbedio bolje korisničko iskustvo, bezbednost i nesmetano funkcionisanje onlajn portala i prati statističke podatke o posetama internet stranice. Čuvamo obavezne kolačiće koji su neophodni da bi internet stranica funkcionisala bez problema, ali vam dajemo opciju drugih vrsta kolačića. 

Šta su kolačići? 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina internet stranica čuva na uređajima koji korisnicima omogućavaju pristup internetu, a namenjeni su tome da identifikuju ove uređaje. Korisnički pretraživač ima potpunu kontrolu nad skladištenjem kolačića, jer može da ograniči ili onemogući skladištenje kolačića. 

FRUCTAL koristi tri grupe kolačića: 

 1. grupa: ovi kolačići su potrebni za pravilno funkcionisanje internet stranice. Instaliraju se kada se prijavite na korisnički portal ili kliknete na link da biste se povezali sa bilo kojom internet stranicom koja se otvori. Prema opštoj uredbi o zaštiti podataka, nije nam potrebna vaša saglasnost za ove kolačiće; 
 2. grupa: ovi kolačići se koriste za analizu poseta našoj internet stranici. Podaci se prikupljaju anonimno. Ova grupa kolačića se automatski prenosi, a prema opštoj uredbi o zaštiti podataka, za njih nam nije potrebna vaša saglasnost; 
 3. grupa: ovi kolačići se koriste u marketinške svrhe i za praćenje korisnika kada posećuju različite internet stranice. Zamišljeni su da prikazuju odgovarajuće i oglase privlačne pojedinačnom korisniku i da spreče oglase koje je korisnik već video. Ovi podaci se prikupljaju u neličnom obliku. 

Ako se slažete sa instalacijom svih kolačića, kliknite na „Slažem se“. U svakom trenutku možete da izmenite izbor. 

 Zašto su neophodni kolačići? 

Oni su ključni za pružanje onlajn usluga prilagođenih korisniku. Sa kolačićima, interakcija između korisnika na mreži i internet stranice je brža i jednostavnija. Pomoću njih internet stranica pamti želje i iskustva korisnika, čime se štedi vreme i omogućava efikasnije i prijatnije pregledanje internet stranica. 

U daljem tekstu je dato nekoliko konkretnih primera kolačića: 

 • za unapređenje korisničkog iskustva s internet stranicom i prikaz sadržaja posetiocima na osnovu njihovih prethodnih poseta; 
 • za čuvanje izbora prilikom kreiranja uže liste uređaja i ponuda i prilikom njihovog poređenja; 
 • da ostanete prijavljeni u delovima internet stranica koje zahtevaju prijavljivanje; 
 • za identifikaciju uređaja (računara, tableta, mobilnog telefona) i prilagođavanja prikazanog sadržaja vašem uređaju; 
 • za praćenje posete, proveravanja uspešnosti prosleđivanja sadržaja i adekvatnosti reklama, kao i kontinuirano unapređenje internet stranica; 
 • neki kolačići su neophodni za funkcionisanje nekih usluga (npr. elektronska registracija odabranih paketa i druge forme e-trgovine). 

Koje vrste kolačića koristimo? 

U donjoj tabeli navedene su vrste kolačića koje koristi Internet stranica, svrha u koju se različiti kolačići koriste, njihov izdavalac i period čuvanja podataka o ličnosti, koji su prikupljeni putem korišćenja konkretnih vrsta kolačića: 

Naziv kolačića

Svrha kolačića

Trajanje kolačića

Rukovalac

Vrsta kolačića

NID, SID, SSID, APISID

Koristi se za reprodukciju IouTube video zapisa koji su ugrađeni na veb lokaciju.

 

6 meseci Google Obavezno
AEC

Uverite se da zahteve u okviru sesije pregledanja postavlja korisnik, a ne drugi veb-sajtovi

 

Na sednicu Google Obavezno
JSESSIONID

Kolačić koji generišu korisnici i koristi se za upravljanje sesijama u J2EE veb aplikacijama za HTTP protokol.

 

30 minuta J2EE - Java Obavezno
analytic_consent

Oni vam omogućavaju da vidite zbirne podatke o korišćenju veb lokacije u izveštajima Google analitike.

 

1 godina Google Obavezno
analytic_consentNoPopUp

Omogućuju vam pregled sažetih podataka o korištenju web stranice u Google Analytics izvješćima.

 

2 godina Google Obvezni
UMB-XSRF-V

Omogućava da web stranica ispravno funkcionira u Umbraco sistemu.

 

Na sednicu Umbraco Obavezno
UMB_MCULTURE

Omogućava da veb lokacija pravilno funkcioniše u sistemu Umbraco.

 

Na sednicu Umbraco Obavezno
__RequestVerificationToken

Omogućava sprečavanje zloupotrebe i bezbedno podnošenje obrasca.

 

Na Na sednicu Umbraco Obavezno
UMB_UCONTEXT_C

Omogućava da veb lokacija pravilno funkcioniše u sistemu Umbraco.

 

Na sednicu Umbraco Obavezno
UMB-XSRF-TOKEN

Omogućava da veb lokacija pravilno funkcioniše u sistemu Umbraco.

 

Na sednicu Umbraco Obavezno
ga

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi veb lokaciju. Statistika pregleda veb stranice.

 

2 godina Google Analitički
_gat_UA-99579246-1

Kolačić koristi Google analitika za smanjenje nivoa zahteva (deo analitike).

 

1 dan Google Analitički
_ga_8LK60PF5G6

Kolačić koristi Google analitika za smanjenje stope zahteva (deo analitike).

 

1 dan Google Analitički
_gid

Kolačić Google analitike koji razlikuje posetioce veb lokacije (statistika).

 

1 dan Google Analitični
__Secure-3PSIDCC

Koristi se za kreiranje korisničkog profila i prikazivanje relevantnih i prilagođenih Google oglasa korisniku.

 

2 godina Google Analitički
__Secure-1PSIDCC

Koristi se za kreiranje korisničkog profila i prikazivanje relevantnih i prilagođenih Google oglasa korisniku.

 

2 godina Google Analitički
1P_JAR

Omogućavaju prikaz agregiranih podataka o korišćenju veb stranice u izveštajima alatke Google analitike.

 

1 mesec Google Analitički
SEARCH_SAMESITE

Ovaj kolačić se koristi za ispravno slanje podataka Google-u.

 

5 meseci Google Analitički
HSID

Kolačić postavlja DoubleClick (koji je u vlasništvu Google-a) da bi napravio profil interesovanja posetilaca veb lokacije i da bi prikazao relevantne oglase na drugim veb lokacijama.

 

1 godina Google Marketing
__Secure-ENID

Da zaštiti digitalno potpisane i šifrovane podatke od jedinstvenog Google ID-a i sačuva vreme poslednjeg prijavljivanja, koje Google koristi za identifikaciju posetioca.

 

1 godina Google Marketing
__Secure-3PAPISID

Koristi se za kreiranje korisničkog profila i prikazivanje relevantnih i prilagođenih Google oglasa korisniku.

 

2 godine Google Marketing
SAPISID

Google Ads optimizacija

 

1 godina Google Marketing
rur, shbts, sessionid, shbid, ds_user_id, csrftoken, datr, ig_did, mid, dpr

Koriste se za prikaz i analizu dodatka na veb lokaciji.

 

2 godine Instagram Marketing
SIDCC

Bezbednosni kolačić za zaštitu korisničkih podataka od neovlašćenog pristupa.

 

1 godina Google Marketing
OTZ

Kolačić koji koristi Google analitika za pružanje ukupne analize posetilaca veb lokacije.

 

1 mesec Google Marketing

Odbijanje korišćenja kolačića 

Upotreba kolačića koji nisu striktno neophodni za rad Internet stranice može se odbiti u bilo kom trenutku u podešavanjima kolačića dostupnim na internet stranici ili u podešavanjima kolačića koji su dostupni u vašem pretraživaču. Ako odbijete upotrebu nekih ili svih kolačića koji nisu apsolutno neophodni za funkcionisanje internet stranice, efikasnost internet stranice može biti smanjena, a vaša odabrana podešavanja i postavke takođe mogu biti izbrisane. 

Možete upravljati podešavanjima kolačića koji su dostupni na internet stranicama u pop-up baru na dnu internet stranice. 

Umesto toga, možete upravljati korišćenjem kolačića koji nisu striktno neophodni da bi Internet stranica funkcionisala u podešavanjima kolačića vašeg pretraživača u skladu sa sledećim uputstvima: 

 • uputstvo za upravljanje kolačićima u pretraživaču Google Chrome
 • uputstvo za upravljanje kolačićima u pretraživaču Mozilla Firefox
 • uputstvo za upravljanje kolačićima u pretraživaču Microsoft Edge
 • uputstvo za upravljanje kolačićima u pretraživaču Apple Safari

Izmene ovog Pravilnika o kolačićima 

FRUCTAL zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ovaj Pravilnik o kolačićima. Izmenjeni Pravilnik o kolačićima uređuje korišćenje kolačića od trenutka kada bude objavljen na Internet stranici.  

Kontakt 

Ako imate bilo kakvo pitanje, pišite nam na info@frutek.si. 

©FRUCTAL (avgust 2022)