Pravne informacije

Opšti uslovi korištenja web stranice

Ovim Opštim uslovima korištenja web stranice (u daljnjem tekstu: Uslovi korištenja web stranice) reguliše se pravni odnos između vas i kompanije FRUCTAL d.o.o. sa sjedištem na adresi Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (u daljnjem tekstu: FRUCTAL ili osoba imenovana glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim zamjenicama) u vezi s vašim korištenjem web stranice na adresi www.frutek.si i bilo kojoj drugoj podlozi -site (u daljem tekstu: web stranica). 

Osim ovih Uslova korištenja web stranice, pogledajte i FRUCTAL-ovu Politiku privatnosti, koja definiše prikupljanje i korištenje Vaših ličnih podataka, kao i Politiku o kolačićima kompanije, koja opisuje kolačiće koje koristimo i svrhe za koje ih koristimo. 

PRISTUPANJEM ILI KORIŠTENJEM WEB STRANICE, SLAŽETE SE I PRISTAJETE BITI OBAVEZNI OVIM USLOVIMA U ODNOSU NA SVAKU UPOTREBU STRANICE. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA, NEMOJTE PRISTUPATI I/ILI KORISTITI WEB STRANICU.

 1. Sadržaj web stranice

Svrha web stranice je osigurati informacije o kompaniji FRUCTAL i o uslugama i proizvodima koje FRUCTAL pruža.  

Iako se zalažemo za to da osiguramo da je na web stranici objavljeni sadržaj tačan, ažuran i potpun, informacije na web stranici mogu biti netačne, zastarjele ili nepotpune. FRUCTAL se odriče bilo kakve odgovornosti za svaku štetu i gubitak koji proizlazi iz objave ili korištenja takvih informacija ili je s njima povezan. 

FRUCTAL ne može garantovati i ne garantuje nesmetani pristup web stranici i odriče se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu i gubitak koji proizlaze iz prekinutog korištenja ili u vezi s prekinutim korištenjem web stranice ili nemogućnošću pristupanja. 

Kako bi osigurao redovno ažuriranje web stranice, FRUCTAL zadržava pravo izmjene i/ili ažuriranja sadržaja web stranice u bilo koje vrijeme. Također zadržavamo pravo privremeno ili trajno ukloniti web stranicu i/ili uskratiti pristup svim korisnicima.

 1. Pristup web stranici i njeno korištenje

Ova web stranica služi isključivo u nekomercijalne i lične svrhe i/ili svrhe upoznavanja s kompanijom FRUCTAL i uslugama koje pruža, a sve to isključivo u skladu s ovim Uslovima korištenja web stranice, Politikom kompanije FRUCTAL o zaštiti privatnosti, njenom Politikom o kolačićima i drugim odgovarajućim odredbama važećeg zakonodavstva. 

Pristupanjem web stranici i korištenjem garantujete da (i) nećete koristiti web stranicu na način da je oštetite, spriječite njeno funkcionisanje, preopterećujete je ili oslabite njen rad, ili utičete na korištenje bilo kojeg drugog korisnika i korištenje prava vezanih za web stranicu ili prava treće strane; (ii) ne pokušavate dobiti neovlašteni pristup web stranici; (iii) nemojte preslikavati ili uokviriti web stranicu ili bilo koji njen dio na drugoj web stranici; (iv) web stranici pristupate samo preko interfejsa osiguranog od strane FRUCTALA; (v) ne koristite softver namijenjen pribavljanju informacija o korištenju web stranice od strane drugih korisnika i za otkrivanje identiteta takvih korisnika; (vi) web stranicu ne koristite u cilju ili na način koji nije zakonit ili koji je zabranjen ovim Uslovima korištenja web stranice. 

 1. Korisnički generirani sadržaj

Za sadržaj koji pribavljate isključivo ste odgovorni kompaniji FRUCTAL, što između ostalog uključuje informacije i materijal pribavljen u formi pitanja, odgovora, istraživanja i komentara ili u vezi s njima (u daljem tekstu: Korisnički generirani sadržaj). FRUCTAL se odriče bilo kakve odgovornosti za svaku štetu i gubitak koji proizlazi iz Korisnički generiranog sadržaja ili je s njim povezan. 

Saglasni ste i garantujete da ste isključivo odgovorni za sav sadržaj koji pribavljate. FRUCTAL ne kontroliše Korisnički generirani sadržaj i ne garantuje njihovu tačnost, potpunost i kvalitet. Kompaniji FRUCTAL  dužni nadoknaditi svu štetu, braniti je i razriješiti odgovornosti u vezi sa svim odštetnim zahtjevima i gubicima koji su posljedica vašeg oslanjanja na Korisnički generirani sadržaj ili proizlaze iz takvog oslanjanja. 

O bilo kakvom navodnom kršenju Korisnički generiranog sadržaja, možete nas obavijestiti na e-adresu info@frutek.si. Svaki sadržaj koji sebi pribavite biće pročitan, korišten i prikupljen samo od strane kompanije FRUCTAL i osoba koje FRUCTAL ovlasti. 

 1. Linkovi do web stranica trećih strana

Web stranica može sadržavati linkove ka web stranicama trećih strana da bi se olakšalo pregledanje i poboljšalo korisničko iskustvo. Ovakvi linkovi ne znače da kompanija FRUCTAL podržava, sponzoriše ili preporučuje treću stranu, njegovu web stranicu ili informacije navedene na takvoj web stranici. 

Ako koristite link ka web stranici treće strane, napuštate web stranicu i preusmjeravate se na web stranicu treće strane, čije je korišctenje regulisano uslovima korištenja i Politikom privatnosti koja se primjenjuje za tu web  stranicu. 

FRUCTAL nije odgovoran ni za jednu takvu web stranicu, njen sadržaj ili informacije, ali također nije odgovoran ni za dostupnost bilo kojih takvih stranica. 

 1. Prava intelektualnog vlasništva

Web stranica i sadržaj objavljeni na web stranici su intelektualno vlasništvo FRUCTAL-a ili njegovih davatelja licence i ne smiju se koristiti bez prethodne izričite saglasnosti FRUCTAL-a. FRUCTAL, frutek.si, znakovi, slike, fotografije, tekstovi, uključujući cjelokupni sadržaj web stranice, grafike i ikonice predstavljaju intelektualno vlasništvo FRUCTAL-a. Svi ostali znakovi, nazivi proizvoda i kompanija i logotipi su intelektualno vlasništvo njihovih odgovarajućih davalaca licence. Zabranjeno je reproducirati, kopirati, prenositi, prikazivati, prodavati, objavljivati, pohranjivati, mijenjati i koristiti sadržaj web stranice u bilo kojem obliku, u cjelini ili djelomično, u komercijalne svrhe bez prethodne pismene dozvole FRUCTAL-a.

Logotipi, firme i brendovi objavljeni na web stranici mogu biti  marke u vlasništvu kompanije FRUCTAL ili koje kompanija FRUCTAL objavljuje na web stranici uz dozvolu vlasnika prava intelektualnog vlasništva. Korištenje takvih logotipa, firmi i marki bez prethodne pisane dozvole kompanije FRUCTAL ili trećeg strane je zabranjeno. 

 1. Isključenje odgovornosti

Osim ako je drugačije navedeno u ovim Uslovima korištenja web stranice, FRUCTAL ne garantuje, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, bilo izričito ili prećutno, da su informacije na web stranici i njen sadržaj, kao i linkovi na web stranice trećih strana, primjereni, pouzdani, dostupni, ažurni i tačni. Web stranica, informacije na njoj, njen sadržaj i grafika se pružaju bez ikakvih garancija ili uslova.

Informacije na web stranici mogu biti netačne ili mogu sadržati štamparske greške. FRUCTAL se odriče bilo kakve odgovornosti za svaku štetu ili gubitak koji proizlazi iz nemogućnosti korištenja web stranice, mogućnosti gubitka informacija, izgubljenog profita, gubitka dobrog imena ili ugleda ili je s njim povezan, kao i za svaki gubitak koji proističe iz fizičkog oštećenja ili je s njim povezan, i svake druge štete ili gubitka koji proizlazi iz (i) vašeg pristupa web stranici ili je s tim povezan; (ii) vaše nemogućnosti korištenja web stranice ili je s njom povezan; (iii) bilo koje informacije na web stranici ili njenog sadržaja ili je s njom povezan; (iv) Korisnički generiran sadržaj koji kreirate vi, ili je s njim povezan. Sva navedena ograničenja odgovornosti važe bez obzira na to da li se radi o ugovornoj odgovornosti, vanugovornoj odgovornosti, nemaru, objektivnoj odgovornosti ili bilo kom drugom obliku odgovornosti. 

 1. Privatnost

Svi lični podaci koje prikupi FRUCTAL obrađuju se u skladu s Politikom  o zaštiti privatnosti i Politikom  o kolačićima

 1. Izmjene ovih Uslova korištenja web stranice

FRUCTAL  zadržava pravo svakom trenutku izmijeniti ove Uslove korištenja web stranice. Uslovi korišctenja web stranice koji se stalno mijenjaju, reguliraju pristup web stranici i njeno korištenje od trenutka objave na web stranici. Pristupom web stranici i njenim korištenjem saglasni ste i obavezujete ovakvim izmijenjenim Uslovi korištenja web stranice. 

Posljednji datum revizije ovih Uslova korištenja web stranice je naveden u daljem tekstu. 

 1. Opšte odredbe

Ovi Uslovi korištenja web stranice zajedno s Politikom o zaštiti privatnosti i Politikom o kolačićima, koji su objavljeni na web stranici, u cijelosti uređuju odnos između vas i kompanije FRUCTAL u pogledu vašeg korištenja web stranice. 

Uslovi korišctenja web  stranice, zajedno s Politikom privatnosti i Politikom o kolačićima, regulirani su zakonodavstvom Republike Slovenije, u skladu sa kojim se i tumače. O svim eventualnim sporovima koji su na bilo koji način u vezi s Uslovima korišctenja web stranice, zajedno s Politikom privatnosti i Politikom kolačića, nadležni su sudovi u Novoj Gorici ili mjesno nadležni sud. 

 1. Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite nam na info@frutek.si

©FRUCTAL (avgust 2022) 

Politika o zaštiti privatnosti

Ova Politika privatnosti, zajedno s Uslovima korištenja web stranica i Politikom o kolačićima, uređuje obradu vaših podataka o ličnosti koje prikuplja FRUCTAL d.o.o. sa sjedištem na adresi Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (u daljem tekstu: FRUCTAL ili lice imenovano glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim zamjenicama) u vezi s vašim korištenjem web stranica na adresi www.frutek.si i bilo koje druge podstranice (u daljem tekstu: web stranica).

1. Podaci o ličnosti prikupljeni putem obrasca za kontakt s web stranice

a) Prikupljeni podaci o ličnosti i pravna osnova za obradu

Prilikom prijema poruke poslate putem obrasca za kontakt s web stranice,  FRUCTAL će prikupiti vaše ime, prezime, e-adresu, telefonski broj i ime kompanije. FRUCTAL će takve podatke prikupiti samo ako ste prilikom slanja poruke putem obrasca za kontakt pristali na takvo prikupljanje. 

b) Svrha prikupljanja podataka o ličnosti

FRUCTAL će podatke o ličnosti, prikupljene putem obrasca za kontakt, obrađivati samo u cilju odgovaranja odnosno reakcije na pitanja, komentare, ispitivanja i/ili poruke primljene preko obrasca za kontakt, ili pretplatom na naše novosti i u cilju slanja takvog odgovora i/ili reakcije na vašu e-adresu. Svi lični podaci koje nam dostavite biće tretirani kao strogo povjerljivi i biće obraživani od strane samo onih lica koja su ugovorom obavezna da štite lične podatke. 

Ako postoji potreba za obradom vaših podataka o ličnosti u svrhe koje nisu objašnjene u ovoj Politici privatnosti, prvo ćemo vas kontaktirati i zatražiti od vas prethodnu pisanu dozvolu za obradu u takve dodatne svrhe. 

c) Čuvanje podataka o ličnosti

FRUCTAL će vaše lične podatke čuvati u skladu sa sljedećim periodima čuvanja: 

 • ako se lični podaci obrađuju isključivo na osnovu vaše izričite saglasnosti do poništenja saglasnosti;
 • ako svrha u koju se vaši podaci o ličnosti obrađuju prestaje i pre toga ne poništite saglasnost, dokle god se ne postigne cilj zbog koga se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • ako je čuvanje podataka o ličnosti od suštinskog značaja za zaštitu interesa kompanije FRUCTALu vezi sa sadržajem komunikacije dobijene preko obrasca za kontakt, do isteka rokova za ostvarivanje vaših zahtjeva i zahtjeva kompanijFRUCTAL, koji proističu iz vašeg odnosa s kompanijom  FRUCTAL

FRUCTAL će nakon tog perioda izbrisati  vaše podatke ili će ih staviti u status aninomnosti i tako se pobrinuti da ni na koji način ne bude moguće pripisati ih vama. 

2. Podaci o ličnosti koji su prikupljeni korištenjem kolačića

Instaliranjem malih tekstualnih datoteka ili kolačića na vaš elektronski uređaj, FRUCTAL će prikupljati podatke o vašoj IP adresi, vašim posjetama web stranici, vremenu provedenom na različitim podstranicama web stranice, ukupnom vremenu provedenom na web stranici i kretanju web stranicu. Lični podaci, prikupljeni instaliranjem potrebnih kolačića neophodnih za rad web stranice, automatski se prikupljaju kako bi se spriječio pristup web stranici. Ostali lični podaci prikupljeni instaliranjem drugih kolačića, koji nisu neophodni, prikupljaju se isključivo na osnovu vašeg pristanka. 

Podaci o ličnosti koje FRUCTAL prikuplja instaliranjem kolačića na vaš elektronski uređaj, svrha takvog prikupljanja, lica koja imaju pristup takvim ličnim podacima i period čuvanja takvih podataka o ličnosti prikupljenih pomoću kolačića, opisani su u Politici o kolačićima

3. Vaša prava u pogledu prikupljenih podataka o ličnosti

U cilju transparentne i zakonite obrade podataka o ličnosti i zaštite privatnosti, svi imaju pravo pristupiti svojim podacima o ličnosti, zahtijevati njihovu ispravku ili brisanje, pravo na zahtijevanje ograničenja njihove obrade, pravo opoziva saglasnosta za njihovu obradu, pravo na njihovu prenosivost i pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu. Sva prava su detaljno opisana niže. 

Da biste ostvarili gore navedena prava, pišite na info@frutek.si. FRUCTAL zadržava pravo potvrde vašeg identiteta, prije bilo kakve obrade vašeg zahtjeva. 

a) Pravo pristupa podacima o ličnosti

U bilo kom trenutku možete zatražiti potvrdu o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ako ih obrađujemo, možete zatražiti dodatne informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti o kojima se radi, licima koja obrađuju vaše podatke o ličnosti, periodima čuvanja ili kriterijima koji se koriste za određivanje tog perioda, postojanju prava na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničenja njihove obrade, pravo na prigovor na njihovu obradu, pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu, na izvor podataka o ličnosti kada se lični podaci ne prikupljaju od vas i postojanje automatizovanog donošenja odluke. 

b) Pravo na ispravku podataka o ličnosti

Ako su podaci o ličnosti koje obrađuje FRUCTAL, nepotpuni ili netačni, možete tražiti ispravku takvih podataka o ličnosti bez bespotrebnog odlaganja. 

c) Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Možete tražiti da FRUCTAL izbriše u potpunosti vaše podatke o ličnosti, koje obrađuje ako: 

 • oni više nisu potrebni u vezi sa svrhom za koju su bili prikupljeni;
 • opozvali ste pristanak za obradu podataka o ličnosti i pravna osnova više ne postoji;
 • imali ste prigovor u vezi s obradom podataka o ličnosti i svi uslovi navedeni u važećem zakonodavstvu su ispunjeni;
 • FRUCTAL je nezakonito obradio podatke o ličnosti; ili
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani zbog ispunjavanja pravne obaveze kompanije FRUCTAL.

d) Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti

Obradu podataka o ličnosti možete ograničiti ako: 

 • obrađeni podaci o ličnosti su netačni i odnose se na period koji administratoru omogućava provjeru njihove tačnosti;
 • obrada podataka o ličnosti je nezakonita; ili
 • kompaniji FRUCTALnisu više potrebni podaci o ličnosti u cilju obrade, već su pojedincu na koga se odnose podaci o ličnosti potrebni za ostvarivanje, sprovođenje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva. 

e) Pravo na povlačenje saglasnosti

U bilo kom trenutku možete povući pristanak kojeg ste dali u skladu s odjeljkom 2 i/ili odjeljkom 3 ove Politike privatnosti. Povlačenje saglasnosti nema utjecaj na zakonitost obrade na osnovu pristanka prije povlačenja.

f) Pravo na prenosivost podataka

U bilo kom trenutku možete zatražiti dobijanje podataka o ličnosti koje FRUCTAL obrađuje u strukturiranom, uobičajeno korištenom i mašinski čitljivom formatu. U svakom trenutku možete prenijeti lične podatke dobijene na ovaj način drugom administratoru ili zatražiti da se lični podaci prenesu direktno drugom administratoru. 

g) Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Ako smatrate da FRUCTAL vaše podatke o ličnosti obrađuje u suprotnosti s odgovarajućim odredbama važećeg zakonodavstva, možete kod Povjerenika za informacije (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonski broj: 012309730, veb-stranica: www.ip-rs.si) uložiti žalbu. 

 1. E-novosti

Povremeno možemo, onima koji su pretplaćeni na novosti, poslati e-novosti (u daljem tekstu: Novosti). U svim Novostima koje šaljemo jasno je označeno da smo mi njihov izvor. Pretplatu na Novosti u svakom trenutku možete opozvati preko linka navedenog u Novostima ili tako da nam pišete na info@frutek.si

 1. Korištenje Adobe Fonts

Web stranica koristi takozvane web-fontove koje obezbjeđuje Adobe.

Ponuđač je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SAD (Adobe).

Kada prizovete stranicu, vaš pretraživač učitava potrebne web-fontove u predmemoriju pretraživača da bi ispravno prikazao tekstove i fontove. Da biste to uradili, pretraživač koji koristite se mora povezati s Adobe serverima.

Na taj način će biti obaviješten Adobe da je našoj web-stranici pristupljeno preko vaše IP adrese. Korištenje Adobe Fontova je u interesu jednoobrazne i atraktivne prezentacije naših online usluga. Ako vaš pretraživač ne podržava web-fontove, kompjuter će koristiti podrazumijevani font.

Kako biste dobili više informacija o fontovima Adobe, posetite https://fonts.adobe.com/ i politika o privatnosti Adobe na https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html

 1. Izmjene Politike o zaštiti privatnosti

FRUCTAL zadržava pravo da u svakom trenutku izmjeni ovaj Politika o zaštiti privatnosti. Revidirana Politika o zaštiti privatnosti primjenjuje se od dana objavljivanja na web stranici i uređuje dalju obradu prikupljenih podataka o ličnosti i obradu podataka o ličnosti prikupljenih nakon primjene revidirane Politike o zaštiti privatnosti. Savjetujemo vam da pročitate aktuelnu verziju ove Politike o zaštiti privatnosti i da se upoznate sa svim izmjenama ili dopunama prije nego što nam date bilo kakve podatke o ličnosti. 

FRUCTAL će vas obavijestiti o svim materijalnim promjenama ove Politike privatnosti (kao što su promjene u svrhu obrade ili vrste prikupljenih podataka o ličnosti) prije nego što promjene stupe na snagu. Istovremeno, možemo od vas tražiti saglasnost za obradu podataka o ličnosti u skladu sa revidiranom Politikom o zaštiti privatnosti. 

Posljednji datum revizije ove Politike o zaštiti privatnosti je naveden u daljem tekstu. 

 1. Pitanja i zahtjevi

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeve, pišite nam na info@frutek.si. 

©FRUCTAL (avgust 2022) 

Politika o kolačićima

Ova Politika o kolačićima zajedno s Uslovima korištenja web stranice i Politikom o zaštiti privatnosti uređuje korištenje kolačića od strane kompanije FRUCTAL d.o.o. sa sjedištem na adresi Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija (u daljem tekstu: FRUCTAL ili lice na koje se pozivaju glagoli 1. lica množine i odgovarajuće zamjenice) u vezi s pristupom i korištenjem web stranice. 

U skladu s propisima EU, FRUCTAL koristi kolačiće na web stranici www.frutek.si i na drugim podstranicama (u daljem tekstu: web stranice), kako bi osigurao bolje korisničko iskustvo, sigurnost i nesmetanu funkcioniju online portala i prati statističke podatke o posjetama web stranice. Čuvamo obavezne kolačiće koji su neophodni da bi funkcija web stranica bila aktivna bez problema, ali vam dajemo opciju drugih vrsta kolačića. 

Šta su kolačići? 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web stranica čuva na uređajima koji korisnicima omogućavaju pristup internetu, a namijenjeni su identifikaciji ovih uređaja. Korisnički pretraživač ima potpunu kontrolu nad skladištenjem kolačića, jer može ograničiti ili onemogućiti skladištenje kolačića. 

FRUCTAL koristi tri grupe kolačića: 

 1. grupa: ovi kolačići su potrebni za pravilnu funkciju web stranice. Instaliraju se kada se prijavite na korisnički portal ili kliknete na link kako biste se povezali sa bilo kojom web stranicom koja se otvori. Prema generalnoj uredbi o zaštiti podataka, nije nam potrebna vaša saglasnost za ove kolačiće; 
 2. grupa: ovi kolačići se koriste za analizu posjeta našoj web stranici. Podaci se prikupljaju anonimno. Ova grupa kolačića se automatski prenosi, a prema generalnoj uredbi o zaštiti podataka, za njih nam ne treba vaša saglasnost; 
 3. grupa: ovi kolačići se koriste u marketinške svrhe i za praćenje korisnika kada posjećuju različite web stranice. Zamišljeni su da prikazuju odgovarajuće oglase i oglase privlačne pojedinačnom korisniku i da spriječe oglase koje je korisnik već vidio. Ovi podaci se prikupljaju u neličnom obliku. 

Ako se slažete sa instalacijom svih kolačića, kliknite na „Slažem se“. U svakom trenutku možete izmjeniti izbor. 

 Zašto su neophodni kolačići? 

Oni su ključni za pružanje online usluga prilagođenih korisniku. S kolačićima, interakcija između korisnika na mreži i web stranice je brža i jednostavnija. Pomoću njih web stranica pamti želje i iskustva korisnika, čime se štedi vrijeme i omogućava efikasnije i prijatnije pregledanje web stranica. 

U daljem tekstu je dato nekoliko konkretnih primjera kolačića: 

 • za poboljšanje korisničkog iskustva s web stranicom i prikaz sadržaja posjetiocima na osnovu njihovih prethodnih posjeta; 
 • za čuvanje izbora prilikom kreiranja uže liste uređaja i ponuda i prilikom njihovog poređenja; 
 • da ostanete prijavljeni u dijelovima web stranica koje zahtijevaju prijavljivanje; 
 • za identifikaciju uređaja (kompjutera, tableta, mobilnog telefona) i prilagođavanja prikazanog sadržaja vašem uređaju; 
 • za praćenje posjete, provjeravanja uspješnosti proslijeđivanja sadržaja i adekvatnosti reklama, kao i kontinuirano poboljšanje web stranica; 
 • neki kolačići su neophodni za funkcionisanje nekih usluga (npr. elektronska registracija odabranih paketa i druge forme e-trgovine). 

Koje vrste kolačića koristimo? 

U donjoj tabeli navedene su vrste kolačića koje koristi web stranica, svrha u koju se različiti kolačići koriste, njihov izdavalac i period čuvanja podataka o ličnosti, koji su prikupljeni putem korištenja konkretnih vrsta kolačića: 

Naziv kolačića

Svrha kolačića

Trajanje kolačića

Menadžer

Tip kolačića

NID, SID, SSID, APISID

Koristi se za reprodukciju YouTube videozapisa koji su ugrađeni na web stranicu.

 

6 mjeseci Google Obavezno
AEC

Osigurajte da zahtjeve u sesiji pregledavanja postavlja korisnik, a ne druge web stranice

 

Na sesiju Google Obavezno
JSESSIONID

Kolačić koji generiraju korisnici i koristi se za upravljanje sesijama u J2EE web aplikacijama za HTTP protokol.

 

30 minuta J2EE - Java Obavezno
analytic_consent

Omogućuju vam pregled sažetih informacija o korištenju web stranice u izvještajima Google Analytics.

 

1 godina Google Obavezno
analytic_consentNoPopUp

Omogućuju vam pregled sažetih informacija o korištenju web stranice u izvještajima Google Analytics.

 

2 godina Google Obvezni
UMB-XSRF-V

Omogućava da web stranica ispravno funkcionira u Umbraco sistemu.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
UMB_MCULTURE

Omogućava da web stranica ispravno funkcionira u Umbraco sistemu.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
__RequestVerificationToken

Omogućava prevenciju zloupotrebe i sigurno podnošenje obrazaca.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
UMB_UCONTEXT_C

Omogoča pravilno delovanje spletne strani v Umbraco sistemu.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
UMB-XSRF-TOKEN

Omogućava da web stranica ispravno funkcionira u Umbraco sistemu.

 

Na sesiju Umbraco Obavezno
ga

Registrira jedinstveni ID koji se koristi za generiranje statističkih podataka o tome kako posjetitelj koristi web stranicu. Statistika pregleda web stranice.

 

2 godina Google Analitički
_gat_UA-99579246-1

Kolačić koristi Google Analytics za smanjenje nivoa zahtjeva (dio analitike).

 

1 dan Google Analitički
_ga_8LK60PF5G6

Piškotek uporablja Google Analytics za zmanjšanje stopnje zahtev (del analitike).

 

1 dan Google Analitički
_gid

Google Analytics kolačić koji razlikuje posjetitelje web stranice (statistika).

 

1 dan Google Analitični
__Secure-3PSIDCC

Koristi se za kreiranje korisničkog profila i prikazivanje relevantnih i prilagođenih Google oglasa korisniku.

 

2 godina Google Analitički
__Secure-1PSIDCC

Koristi se za kreiranje korisničkog profila i prikazivanje relevantnih i prilagođenih Google oglasa korisniku.

 

2 godina Google Analitički
1P_JAR

Omogućuju prikaz agregiranih podataka o korištenju web stranice u izvještajima alata Google Analytics.

 

1 mjesec Google Analitički
SEARCH_SAMESITE

Ovaj kolačić se koristi za ispravno slanje podataka Googleu.

 

5 mjeseci Google Analitički
HSID

Kolačić postavlja DoubleClick (koji je u vlasništvu Google-a) kako bi kreirao profil interesa posjetitelja web stranice i prikazao relevantne reklame na drugim web stranicama.

 

1 godina Google Marketing
__Secure-ENID

Za zaštitu digitalno potpisanih i šifriranih podataka od jedinstvenog Google ID-a i pohranjivanje posljednjeg vremena prijave, koje Google koristi za identifikaciju posjetitelja.

 

1 godina Google Marketing
__Secure-3PAPISID

Koristi se za kreiranje korisničkog profila i prikazivanje relevantnih i prilagođenih Google oglasa korisniku.

 

2 godine Google Marketing
SAPISID

Google Ads optimizacija

 

1 godina Google Marketing
rur, shbts, sessionid, shbid, ds_user_id, csrftoken, datr, ig_did, mid, dpr

Koriste se za prikaz i analizu dodatka na web stranici.

 

2 godine Instagram Marketing
SIDCC

Sigurnosni kolačić za zaštitu korisničkih podataka od neovlaštenog pristupa.

 

1 godina Google Marketing
OTZ

Kolačić koji koristi Google Analytics za pružanje ukupne analize posjetitelja web stranice.

 

1 mjesec Google Marketing

 

Odbijanje korištenja kolačića 

Upotreba kolačića koji nisu striktno neophodni za rad web stranice može se odbiti u bilo kojem trenutku u postavkama kolačića dostupnim na web stranici ili u podešavanjima kolačića koji su dostupni u vašem pretraživaču. Ako odbijete upotrebu nekih ili svih kolačića koji nisu apsolutno neophodni za funkcioniranje web stranice, efikasnost web stranice može biti smanjena, a vaša odabrana podešavanja i postavke također mogu biti izbrisane. 

Možete upravljati postavkama kolačića koji su dostupni na web stranicama u pop-up baru na dnu web stranice. 

Umjesto toga, možete upravljati korištenjem kolačića koji nisu striktno neophodni da bi web stranica funkcionisala u podešavanjima kolačića vašeg pretraživača u skladu sa sledećim uputstvima: 

 • uputstvo za upravljanje kolačićima u pretraživaču Google Chrome
 • uputstvo za upravljanje kolačićima u pretraživaču Mozilla Firefox
 • uputstvo za upravljanje kolačićima u pretraživaču Microsoft Edge
 • uputstvo za upravljanje kolačićima u pretraživaču Apple Safari

Izmjene ove Politike o kolačićima 

FRUCTAL zadržava pravo da u svakom trenutku izmjeni ovu Politiku o kolačićima. Izmjenjena Politika o kolačićima uređuje korištenje kolačića od trenutka kada bude objavljena na web stranici.  

Kontakt 

Ako imate bilo kakvo pitanje, pišite nam na info@frutek.si. 

©FRUCTAL (avgust 2022)